ประวัตินายอำเภอพญาเม็งราย

นายอำเภอพญาเม็งราย กับประวัติอันน่าทึ่ง

นายภูเบศร์ จูละยานนท์

นายอำเภอพญาเม็งราย
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ประวัติส่วนตัว
- เกิด 25 มิถุนายน 2500 อายุ 59 ปี
- ภูมิลำเนาเกิด กรุงเทพมหานคร
- จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 7
- ตำแหน่งราชการครั้งแรก ปลัดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปี 2527 อายุราชการ 32 ปี
- ภรรยา เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ (สกุลเดิม ชุติมาเทวินทร์)

12166311_10204730608374596_421629845_n

มีบุตรธิดา 3 คน
1. บุตรชายคนโต
– นายแพทย์ภรัณยู จูละยานนท์
– จบคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

– ได้รับทุนเจ้าฟ้ามหิดล ทำวิจัยที่ประเทศแคนาดา
– ปัจจุบันศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ล็อบบ็อค รัฐเท็กซัส สาขาอายุรกรรมทางสมอง

2. ธิดาคนที่สอง
– นางสาวภัณฑิรา จูละยานนท์
– นักเรียนทุน ก.พ. ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
– ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยโตเกียว

3. บุตรคนสุดท้อง
- นายภัสธรณ์ จูละยานนท์
– ปัจจุบันศึกษาอยู่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4
– ได้รับทุนเพ็ชรชมพู

11222002_10204465615829948_4430919917895961994_n

ประวัติการทำงาน 
- ปลัดอำเภอเถิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
– ปลัดอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ปลัดอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
- เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง
- เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหน้าฝ่ายตรวจราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
- ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
378660_2219822224584_1796581585_n

 ประสบการณ์การทำงาน
- คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะทำงานโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก
- ช่วยปฏิบัติงานมูลนิธิรักษ์เขาใหญ่
- อนุกรรมการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สภากรุงเทพมหานคร
- อนุกรรมการการโยธาธิการและผังเมืองสภากรุงเทพมหานคร

10370412_10203687731463325_1137952007567071223_n

 การอบรมและศึกษาดูงาน
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 77
- หลักสูตรบริหารมหาดไทย รุ่นที่ 7
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 61
- ดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เดนมาร์ก สวีเดน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับอามิเรด และดูไบ

ผลงานดีเด่น
- สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แข่งขันชนะเลิศวิทยาศาสตร์โอลิมปิค IMSO 2009 ชนะเลิศเหรียญทอง 2 เหรียญ 
- หุ่นยนต์โลก WRO 2011 เหรียญทองประเภท Green city Award
- นำครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 15 วัน
- นำคณะนักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปร่วมงานลูกเสือโลก ณ ประเทศสวีเดน World Jamboree 2011
- จัดโครงการให้มีครูคัดกรองทุกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาปฐมวัย

ภาพบรรยากาศนายอำเภอนาน้อยเดินทางไปเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องนาน้อย
บนดอยขุนสถาน นาน้อย น่าน 

S__61292547S__61292548S__61292549S__61292556S__61292557S__61292558S__61292559

ข้อมูลในหน้านี้ได้นำมาจาก www.nanoinan.com ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้