ไร่ณิภา สตอเบอรี่ สด สด จากไร่จ้า
ผ่านไร่ณิภา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ใกล้ตลาดน้ำร่องเบี้ย ช่วงนี้สตอเบอรี่ กำลังออกผลงามลูกใหญ่มากในรุ่นแรก อดแวะซื้อมาชิมไม่ได้ เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา เพราะเสมือนไปประเทศญี่ปุ่นให้นักท่องเที่ยวเดินชม แชะ ช็อป ชิม ถ้าคนพญาเม็งรายเองที่อยู่ใกล้ไม่ได้ทาน น่าเสียดายนะครับ